Thursday, January 18, 2007

रंग माझा वेगळा!

"निसर्गसौंदर्य" म्हटले की आपल्या डोळयासमोर येतात ते मोठमोठे हिरवेगार डोंगर, त्यावर उतरलेले ढग, त्या डोंगरातून मधूनच कुठेतरी कोसळणारा धबधबा किंवा अथांग पसरलेला समुद्र, फेसाळलेल्या लाटा, क्षितिजावर टेकलेला सूर्य आणि वेगवेगळ्या रंगांनी न्हाऊन निघालेलं आकाश. झाडे, फुले, पाने, पाणी... हे सगळं आपल्याला सुंदर वाटतं. बरोबरच आहे म्हणा.. एखादा उघडाबोडका डोंगर बघून कुणाच्या तोंडून वाह वा निघेल? इतके दिवस माझाही असाच समज होता, पण आमच्या डेथव्हॅलीच्या सहलीनं माझा हा समज अगदी खोटा ठरवला. पहिल्यांदाच वाळवंटातलं सौंदर्य पाहिलं मी.

वाळवंटाचं ते रुप तुमच्यासाठी इथे देते आहे. आहे की नाही ह्याच्या रंग अगदी शब्दशः वेगळा?